Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2007
Referat af generalforsamling i Finnebyens Grundejerforening, 13/3 2007

Kl. 18.39 indleder formanden Thomas Jäger aftenen. Pølser til børnene, så de øvrige 67 forsamlede kan koncentrere sig om dagsordenen.

1. Finn Kolling bliver valgt til dirigent. Henstiller, at vedtægterne bliver lagt på nettet. Konstaterer, at generalforsamlingen er indvarslet i god tid. Ros til bestyrelsen herfor. Indbyder til punkter under pkt. 7 “Eventuelt”.

2. Formandens beretning. Thomas Jäger har været formand i 5 år. Lidl har præget året i stor grad. Udvalg blev nedsat sidste år, for at undersøge mulighederne for at indføre en lokalplan for Finnebyen. Medlemmer blev præsenteret for forsamlingen, og modtog klapsalver. Sommerfest og vinterfest. Mortensaften blev forsøgt for første gang, indført af Ana. Kontakter til kommunen vedrørende knallerterne i området, om opsætning af bomme for at forhindre dette. Det har ikke været muligt at finde ud af status for projektet. Indsigelsen overfor motocross-banen har sandsynligvis medført, at banen ikke er blevet udvidet. Sag om træer over mod Trillegården er endt uafklaret. Friværdierne har sat deres præg på Finnebyen, således at grusbunker og bræddestakke findes over alt. Ønsker at takke af nu, efter i alt 7 år i bestyrelsen, heraf 5 år som formand. Vil takke af nu, fordi engagementet og tiden ikke længere er til det. Forsamlingen takkede med applaus.

3. Kurt Handberg delte regnskabet ud til forsamlingen. Konstaterede, at overskuddet ikke er prangende. 109 kr. Medlemskabet har været faldende i den 3-års periode, hvor han har været kasserer. Gennemgik regnskabet post for post. Spørgsmål fra salen om fordelingen af udgifterne ved arrangementerne. KH forklarede, at vinterfesten med orkester koster en del, fastelavn koster også – tønder mm -, mens sommerfesten er ganske billig. Ved de fleste arrangementer koster forsamlingshuset også, i snit 1500 pr gang. Forslag fra salen om personlige kampagner for at skaffe flere medlemmer. Regnskabet godkendt med applaus.

4. Kurt Handberg foreslog, på vegne af bestyrelsen, at vi fastholder kontingentet på 200. Forsamlingen godkendte med applaus.

5. Dirigenten konstatererede, at der er mange nye ansigter i forsamlingen, og bad bestyrelsen præsentere sig. Det gjorde de så. Dirigenten ridsede reglerne på – 5 regulære medlemmer, og 2 suppleanter. To af dem er på valg i år, foruden de to suppleanter. Næste år er det tre ordinære medlemmer, foruden de to suppleanter. Ana og Trine blev indvalgt med en noget nølende, men utvivlsomt ægte begejstret applaus. Herefter gjaldt det valget af suppleanter. Tina Buchholtz meldte sig, under larmende bifald fra salen. Pim meldte sig, og fik endnu et stormende bifald. Dirigenten meddelte, at revisor med mere lod sig genvælge. Derefter en tak til den gamle og den nye bestyrelse.

6. Ole Skou tog ordet, og fortalte om udvalgets arbejde. Han ridsede op, hvordan udvalget havde taget kontakt til Ango Winther (S), som er en mand med stor erfaring i netop det arbejde, idet han er formand for teknisk udvalg i Århus Kommune. Ved informationsmødet tidligere på året var der enighed om, at arbejdet skulle gå videre. Forklarede herefter, hvad den kommende beslutning gik ud på, nemlig OM vi skal have en bevarende lokalplan for Finnebyen. Åbnede for en diskussion af det siddende udvalgs valgte retning. Spørgsmål fra salen om hvorvidt det drejede sig om detaljerede planer. OS svarede, at det er der ikke. Forklarede, at hvis det drejede sig om justeringer af det løbende arbejde, kan man vælge at gå ind i arbejdet. Hvis ikke, må man vælte det siddende udvalg og omdefinere arbejdet. Spørgsmål fra om det ikke ligger fast, at vi skal have en lokalplan. En anden slår på, at Finnebyen ikke må skræmmes til en lokalplan. Enighed om at inddrage for eksempel børnehaven i planen. Advarende indlæg fra salen om for stramme regler, ganske som ved informationsmødet. Enighed om, at Lidl-begivenheden har sat en udvikling i gang i retning at få gang i arbejdet med at skabe rammerne for en bevarende lokalplan. Indvending fra salen mod tonen i indlæggene i det seneste nummer af Finneposten, som virker truende og skræmmende. Præcisering fra salen af, at jo mere firkantet Finnebyens eget forslag til regler er, jo mindre behøver kommunens folk at gå ind og påvirke arbejdet. Advarsel mod for stramme regler, erklærer sig tilfreds med en slags kolonihave-moral, rent bygningsmæssigt. Konkluderende bemærkninger fra salen om nødvendigheden af en lokalplan, og om nødvendigheden af at afgive en del af sin personlige selvbestemmelse med hensyn til hegn, skorsten og så videre, for at sikre at vi får en plan. Til slut konstaterede dirigenten, at forsamlingen tilsyneladende er enige om nødvendigheden af at vi får en lokalplan. Ole Skou henstillede til forsamlingen, at der blev stemt om tilslutningen. Alle 67 tilstedeværende tilsluttede sig planen, og bakkede det siddende udvalg op. Applaus fra salen om udvalgets arbejde.

7. Opfordring til at genoplive det gamle system med vejformænd, der kan tage sig af at lokke nye medlemmer ind i foreningen. Forsamlingen gennemgik de enkelte veje, og valgte/udnævnte formænd. Der blev opfordret til at få antallet af medlemmer i vejret i den kommende tid. Derefter et supplerende spørgsmål til crossbanen, og hvorvidt der var blevet rettet henvendelse på vegne af hele Finnebyen. Det var der ikke var, hvilket blev slået fast. Dirigent Finn Kolling takkede forsamlingen for god ro og orden.

8. På vanlig, hyggelig vis.

Aftenens referent var Jesper Henning Pedersen, Finnepostens nu afgåede redaktør.